Hekimler haykırdı: '6 Ekim ve 7 Ocak Yönetmelik değişiklikleri geri çekilsin'

08.01.2023 - 12:45
Haberi paylaş

İstanbul Tabip Odası öncülüğünde emek meslek örgütleri, Kadıköy'de basın açıklaması yaptı. "Serbest meslek hakkımızı ve mesleki bağımsızlığımızı savunuyoruz” diyen hekimler, acil taleplerini duyurdu.

DSİP üyelerinin de destek verdiği eylemde okunan basın açıklaması şöyle:

"Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2022 tarihinde yaptığı yönetmelik değişiklikleri ile hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve serbest meslek hakkına bir saldırı gerçekleştirmiştir. 

Bu düzenlemeye göre 7 Ocak 2023 tarihinden itibaren serbest meslek hakkını kullanan hekimler özel sağlık kuruluşlarıyla sözleşmeleri yoksa hastalarının tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalacak ve bir daha da hastalarına bakamayacaktır. Bu kuruluşlarla ancak çok az sayıda hekim sözleşme yapabilecektir. 

Bu nedenle açtığımız davalar ve yapılan etkinlikler üzerine 7 Ocak 2023 tarihinde yönetmelikler yeniden değiştirilmiştir. Buna göre;

-Tüm hekimler için sadece bir (1) hastane ile yıllık sözleşme yapılması koşulu aynen korunmuş olup sadece belli koşullarda il sağlık müdürlüklerinin izni ile ameliyatların sözleşme dışı hastanede yapılabilmesine izin verilmiştir. 

-Halen muayenehaneleri olan hekimler ve 60 yaş üstü hekimler için özel hastane ve tıp merkezlerinin toplam kadro sayıları üzerinden getirilen kısıtlama ( %15 lik kota ) kalkmış gibi gösterilmek istense de hali hazırda muayenehaneleri olanlara branş bazında kadrolu hekim sayısı üzerinden getirilen kısıtlamanın ( ilgili branşta toplam kadro sayısını üçte birini aşmayacak ) devam etmesi nedeniyle, yine az sayıda hekim sözleşme yapabilecektir. 60 yaş üstü hekimleri için branş bazı kadro kısıtlaması koşulu söz konusu değildir.

-Yeni muayenehane açacak olan 60 yaş altı hekimler için ise 6 Ekim Yönetmeliği’ndeki tüm kısıtlamalar aynen devam etmektedir. 

Sözleşme yapabilen azınlık hekim grubuna ise özel hastanelerce ağır koşullar dayatılmakta, adeta kölelik düzeni getirilmektedir. 

Bu saldırı yalnız serbest meslek hakkını kullanan hekimlere yönelik değil, tüm hekimlere ve tıp mesleğini tercih eden/edecek olan tıp öğrencilerine de yöneliktir. Asırlardır hekimlik mesleğinin ve hekimlerin en doğal hakkı olan serbest meslek hakkı, sağlık sermayesinin isteği doğrultusunda Sağlık Bakanlığı eliyle gasp edilmektedir. 7 Ocak 2023 tarihli Yönetmelikler yeni açılacak muayenehaneler yönünden daha da ağırlaşan düzenlemeler öngörmekle, bu durumu apaçık ortaya koymaktadır. Bilinmesini isteriz ki dün yapılan düzenleme ile hali hazırda muayenehaneleri olan hekimler ve 60 yaş üstü hekimlerin sadece bir yerde kadro sınırlamasından muaf tutulması ve belli koşullarda bazı ameliyatların istenilen yerde yapılabilmesine sağlık müdürlüğünün  vaka bazında izin verilebilecek olması, hak ihlallerini gidermemiştir. 

Yine bilinmesini isteriz ki bu düzenlemeler sadece hekimlerin haklarını değil, aynı zamanda halkımızın ve hastalarımızın özgürce hekimini ve sağlık kuruluşunu seçme hakkına yönelik de bir saldırıdır. 

Ülkemizde 20 yıldır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı esas olarak halkın sağlık hakkına saldırırken hekimlerin mesleki bağımsızlığını da hedef almıştır. Öncelikle sağlık sermayesinin çıkarlarını gözeten bu programla ortaya çıkan tablo, hem vatandaşlarımız hem de hekimler için olumsuz sonuçlara yol açmıştır. 

Bağımsız olarak çalışan hekimlere yönelik iktidarın bu son saldırısı olan bu yönetmeliklerle  uluslararası sermaye ile bütünleşmiş özel ‘zincir’ hastaneleri ve şimdiden karadelik haline gelmiş şehir hastanelerinin sahibi olan müteahhitlerin çıkarları kollanmaktadır. 

Oysa kamunun yararını gözetmesi gereken Sağlık Bakanlığı, hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve serbest meslek hakkına karşı sağlık sermayesi güdümünde saldırı yapmak yerine hastaların ve hekimlerin haklarını korumalıdır.

Kendisi de bir özel hastane zincirinin eski sahibi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı 18 Ekim’de Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı önünde yaptığımız basın açıklamalarında uyardık, ancak sesimizi duymadı;  27 Aralık’ta eski sahibi olduğu Medipol Hastanesinin önünden uyarmak istedik, ancak bu kez biz hekimler güvenlik güçlerinin yoğun baskısına maruz kaldık ve anayasal hakkımız olan basın açıklaması yapmamız engellendi.    

Bugün burada yer alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, uzmanlık dernekleri ve diğer dernekler olarak meslektaşlarımızla, çalışanlarımızla, hastalarımızla ve halkımızla birlikte hekimlik mesleğinin ve tüm hekimlerin en temel hakkı olan mesleğin bağımsız icra hakkını ve hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Sağlık Bakanlığı’na bir kez de Kadıköy meydanından sesleniyor ve talep ediyoruz:

-Hastaların hekimini ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme haklarını kısıtlayan,

-Serbest hekimlerin özel hastanelerde ameliyat ve girişim yapmalarını engelleyen, 

- Anayasal güvence altındaki haklarımıza ve Rekabet Kanunu’na aykırı olan, 

-Hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve serbest meslek hakkını ellerinden alan,

-Sağlık alanında nitelikli iş gücü göçüne sebep olacak olan,

-Hiçbir kamu yararı içermediği gibi Anayasa’ya, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine de aykırı olan, 

6 Ekim ve 7 Ocak Yönetmelik değişiklikleri acilen geri çekilmelidir.  

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU

UZMANLIK DERNEKLERİ: 

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ

BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ DERNEĞİ

MUAYENEHANELER DERNEĞİ

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

TÜRK PEDİATRİ KURUMU

ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ

İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ

TÜRK ALGOLOJİ AĞRI DERNEĞİ

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ

ÇOCUK ROMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

TÜRKİYE ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ

ÇOCUK ALLERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ

ACELEMDER ACİL EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ DERNEĞİ

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ

TÜRK YOĞUN BAKIM UZMANLARI DERNEĞİ

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ

SUALTI VE HİPERBARİK TIP DERNEĞİ

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ

TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ

TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ

CERRAHİ ONKOLOJİ DERNEĞİ

ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ

ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG DERNEĞİ

FITIK DERNEĞİ

KALÇA DİZ ARTROPLASTİ DERNEĞİ

PALYATİF BAKIM DERNEĞİ

PEDİATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ

REJYONAL ANESTEZİ DERNEĞİ

RESÜSİTASYON DERNEĞİ

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ

TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

OSTOMİ CERRAHİ DERNEĞİ-ANKARA

ÜROLOJK CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ

TÜRKİYE ENDOSKOPİK VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU

ULUSAL ENDOSKOPİK VE  LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ

KONTİNANS DERNEĞİ

KLİNİK ENTERAL PARANTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ"

 

 

İstanbul Tabip Odası adına konuşan Dr. Nergiz Özkaya şunları söyledi:

"Bugün büyük bir dayanışma örneği verdik. Burada bulunan herkese İstanbul Tabip Odası adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca sağlık da dönüşüm adı altında hekimlerin çalışma koşulları ve halkımızın sağlığa erişimi giderek zorlaştı.

Hekimler kamu hastanelerinde performans baskısı, özel hastanelerde farklı güçlükler altında çalışmaya zorlandılar. 

Halkımız kamu hastanelerinde uzun süre sonrasına verilen beş dakikalık randevular nedeniyle hekime adeta ulaşamadı.

Özel hastanelerde ekonomik nedenlerle zorlandı. Sonuçta sağlıkta şiddet ve hekim göçü görülmedik boyutlara ulaştı.2022 yılında 2600 e aşkın yani her altı yeni mezun hekimden birisi yurt dışına gitmek için gereken belge talebinde bulundu.

Hal böyleyken ‘kalanlar’ diyeceğim hekim, yani şiddetten kurtulan ve göç etmeyenler için hangi akla hizmet demiyorum bildiğimiz bir sözde akıl ‘’başka hangi güçlükleri yaratabilirim’’ diye çırpınıyor adeta.

2010 ve 2019 dönemlerinde fiziki koşullar öne sürerek yaptığı baskıyı farklı bir yoldan yeniden gündeme getiriyor. 

Geçmişte ve bugün yapılan bu saldırıların amacı bir meslek grubunun bağımsız çalışma hakkını kısıtlamak, elinden almak. 

Olağan demokratik koşullarda insanlar yeni haklar almak için çalışırlar, bizler ise ne yazık ki elimizden alınan bir hakkı vermemek için mücadele ediyoruz.

Bundan da gurur duyuyorum duymalıyız. Çünkü örgütlü, kararlı, gücünü apaydınlık nitelikli gücünden alan bir meslek mensubuyuz.

Böylesine birlikte, örgütlü ve dik durduğumuz sürece hiçbir güç bağımsız çalışma hakkımızı kısıtlamaya cesaret edemeyecektir.

Bu inanç ve güvenle hepinize saygılarımı sunuyorum."

Bültene kayıt ol